Jaarverslag 2021

Publicatiedatum 14 juni 2022

Voorwoord

De voorbije 50 jaar verdiende DDS haar sporen met de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het creëren van een bescheiden woonpatrimonium in onze regio. Onze dienstverlenende vereniging fungeerde op die manier als socio-economische motor. De voorbije jaren werd evenwel duidelijk dat de uitdagingen waarmee de lokale besturen in ons werkingsgebied worden geconfronteerd, vaak ook van een andere orde zijn.

Het bracht DDS ertoe een nieuwe koers uit te zetten. Naast haar vertrouwde rol, zou de organisatie zich voortaan ook ontwikkelen als een expertisebureau ten dienste van onze partnergemeenten.
De laatste twee jaar werden dan ook alle zeilen bijgezet om een professionele organisatiestructuur uit te bouwen die garant staat voor kwalitatieve ondersteuning bij het realiseren van toekomstgerichte projecten op het vlak van ruimte, klimaat, mobiliteit, energie, infrastructuur …

Hoewel nog piepjong, lijkt het erop dat we samen de juiste keuze maakten. De samenwerking van DDS met haar partnergemeenten loopt als een trein. DDS streeft resoluut de essentie na van onze vernieuwde intergemeentelijke samenwerking: de bestuurskracht van onze aangesloten lokale besturen vergroten.

Als waarnemend voorzitter kreeg ik het voorrecht mijn schouders mee onder dit transitieproject te zetten. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor de bijzondere samenwerking binnen de raad van bestuur en de niet-aflatende ambitie van het voltallige team om écht het verschil te maken voor onze regio.

Het is mijn oprechte overtuiging dat de nieuwe weg die DDS insloeg, mee garant staat voor een duurzame toekomst voor elke inwoner van de streek tussen Dender, Durme en Schelde.

Hans Knop

Waarnemend voorzitter
Burgemeester Zele

Wie zijn we

De manier waarop we wonen, werken en ons verplaatsen zal er in de toekomst onvermijdelijk anders uitzien. Ook in de 8 gemeenten van ons werkingsgebied: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Deze prachtige regio, doorsneden door Dender, Durme en Schelde, geven wij met DDS mee vorm. We bundelen onze krachten met de 8 lokale besturen. Door kennis te delen, samen te werken en nieuwe ideeën en projecten te realiseren, bouwen we stap voor stap aan een betere toekomst.

We overleggen, plannen en organiseren: samen zijn we streekregisseurs.

Zo brengen we morgen dichterbij.

Ons bestuur

Algemene vergadering

Samengesteld uit de lasthebbers aangesteld door de verschillende aandeelhouders. De aandeelhouders zijn de gemeenten:

 • Berlare
 • Buggenhout
 • Dendermonde
 • Hamme
 • Lebbeke
 • Wetteren
 • Wichelen
 • Zele
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Verko

In 2021 vergaderde de Algemene Vergadering op dinsdag 8 juni en de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering op maandag 6 december.

Raad van Bestuur

Samenstelling op 31 december 2021:
Waarnemend voorzitter en eerste ondervoorzitter: Hans Knop (Zele)
Tweede ondervoorzitter: André Raemdonck (Hamme)

Leden:

 • Rita De Maeyer (Buggenhout)
 • Stijn Goossens, Dieter Mannaert, Bart Nobels, Lien Verwaeren (Dendermonde)
 • Mieke De Keyser (Hamme)
 • Karel Uyttersprot (Lebbeke)
 • Piet Van Heddeghem, Bram De Winne, Leentje Grillaert (Wetteren)
 • Kenneth Taylor (Wichelen)
 • Steven Vandersnickt (Berlare)
 • Dirk Abbeloos (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Verko)

Leden met raadgevende stem: Dirk De Mey (Zele) en Francky Verhofstadt (Berlare)

Directie

Samenstelling op 31 december 2021:

Algemeen directeur: Kris Dooms

Afdelingshoofd Streekontwikkeling: Gunther Van den Broeck

HR-manager: Dagmar Van Doorsselaer

Personeel

In 2021 gingen we volop aan de slag met de uitvoering van ons beleidsplan 2020-2025. Omdat we onze dienstverlening voor gemeenten fors uitbreidden, kwamen er heel wat nieuwe functies bij. Op 1 januari 2021 hadden we 13 personeelsleden in dienst. Op 31 januari waren dit er 21.

Van de ondersteunende diensten stonden 4 personeelsleden op de payroll van intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko. Zij werkten voor beide organisaties.

Nieuw bij DDS

 • Peter Van Vooren, projectregisseur
 • Alexander Vereycken, stafmedewerker patrimonium
 • Nathan Van Wouwe, energie- en klimaatcoördinator
 • Pieter Delmoitie, deskundige handhaving
 • Els Van Gyseghem, deskundige ruimtelijk planner
 • Tim Speleers, beheerder huurpatrimonium
 • Sabrina De Spiegeleer, medewerker onderhoud
 • Abdessamad Lkhamrichi, medewerker onderhoud

Conferentie van Burgemeesters

DDS organiseert 4 keer per jaar een overleg met alle burgemeesters van de 8 gemeenten uit ons werkingsgebied en de gemeenten Melle, Laarne en Waasmunster.

Wat doen we

Als dienstverlenende vereniging voor gemeenten ondersteunen wij Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele bij de uitvoering van hun lokale bestuurstaken. We werken samen aan betere ruimtelijke ordening, efficiënte mobiliteit, duurzame oplossingen voor energie en klimaat, betaalbare woningen, en nog veel meer.

Als streekregisseurs willen wij er samen met de 8 lokale besturen voor zorgen dat iedereen betaalbaar en duurzaam kan wonen, werken en ondernemen in eigen streek. Want de toekomst begint hier.

Samenwerken met gemeenten begint hier

We versterkten onze expertise en breidden onze dienstverlening naar gemeenten toe fors uit. De gemeenten, maar ook clusters van gemeenten, kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en samenwerking op verschillende domeinen. Daarnaast werken we samen met hen aan een visie voor de hele regio.

In 2021 sloten we 21 dienstverleningscontracten af met de gemeenten uit ons werkingsgebied.

Ruimtelijke ordening

We wierven Els Van Gyseghem aan als deskundige ruimtelijk planner.

We hebben de gemeente Hamme ondersteund bij de beoordeling van omgevingsvergunningen.

Klimaat en energie

We wierven Nathan Van Wouwe aan als klimaat- en energiecoördinator.

Gedeelde energie is dubbele energie

Voor dit innovatieve klimaatproject ontvangen we subsidies van de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om de CO2-uitstoot in de regio Dendermonde de komende jaren drastisch te verminderen, door:

 • ondernemingen hernieuwbare energie met elkaar te laten uitwisselen binnen zogenaamde energiegemeenschappen
 • de productie van hernieuwbare energie te verhogen binnen deze gemeenschappen
 • ondernemingen te overtuigen van het nut en de voordelen hiervan

We werken dit project uit met de gemeenten Wichelen, Lebbeke, Zele en Dendermonde. Ook op de bedrijventerreinen Vantegem in Wetteren en Hoogveld in Dendermonde zijn we aan de slag.

Op 7 oktober organiseerden we samen met POM Oost-Vlaanderen, Lovitas en Flux50 de Dag van de Energiegemeenschap.

Mobiliteit

Deelwagens

Samen met de lokale besturen uit ons werkingsgebied en ShareMobility zetten wij een systeem op poten voor duurzame deelwagens. Gemeenten die hieraan meedoen kunnen zo’n wagens efficiënt aanbieden aan hun burgers.

Aankoopcentrale Duurzame Voertuigen

Lokale besturen, maar ook OCMW’s, gemeentelijk onderwijs en brandweer- en politiezones hebben regelmatig nieuwe voertuigen nodig. Daarom richtten wij samen met de 10 andere Vlaamse streekintercommunales een aankoopcentrale op. Zo kunnen de lokale overheden hun wagenpark efficiënt vergroenen.

Vervoerregio’s

Een vervoerregio is een cluster van lokale besturen die samen de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst aanpakken. Burgers zullen o.a. tools aangereikt krijgen om zich zo efficiënt mogelijk te verplaatsen. En het aanbod van (openbare) vervoermiddelen wordt beter afgestemd op de vraag.

Deskundige ruimtelijk planner Els Van Gyseghem nam deel aan de overlegmomenten van Vervoerregio Gent, Vervoerregio Aalst en Vervoerregio Waas.

Jaarlijkse besparing

CO₂

+ 30.000 ton

Landmeetkunde

Buurtweg nr. 136, Buggenhout

De gemeente Buggenhout wil het tracé en de breedte van buurtweg nr. 36 aanpassen. Ze keurde onze offerte voor ondersteuning bij het project goed.

Verkeersveilige maatregelen Heide, Wichelen

De gemeente Wichelen wil het vele sluipverkeer in de straat Heide aanpakken. Ze zocht samen met ons naar een passende oplossing. We besloten om een proefproject op te stellen met Berlijnse kussens. In 2021 was er een buurtvergadering als startpunt voor die proefopstelling.

Handhaving

We wierven Pieter Delmoitie aan als deskundige handhaving.
Hij volgde o.a. de bijkomende opleidingen Verbalisant Ruimtelijke Ordening en (Inter)gemeentelijk Stedenbouwkundig Inspecteur.

Handhaving Ruimtelijke Ordening

We identificeerden samen met de gemeenten de (inter)gemeentelijke handhavingsprioriteiten en begonnen met de uitwerking van een intergemeentelijk handhavingsbeleid.

We sloten met 6 gemeenten een Samenwerkingsovereenkomst Handhaving Ruimtelijke Ordening af. Enkele gemeenten deden al een beroep op ons advies en onze ondersteuning in concrete dossiers.

Handhaving GAS5

Sinds 1 februari 2021 kunnen steden en gemeenten zelf beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren via gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS5.

Wij volgen de juridische en technische ontwikkelingen nauwlettend op. Daarnaast zijn we in gesprek met meerdere private partners om de GAS5 te kunnen ontplooien wanneer de juridische obstakels zijn weggenomen.

Projectregie

We wierven Peter Van Vooren aan als projectregisseur.

Zandstraat/Strijdam, Berlare

Voor de heropwaardering van de Strijdam in Berlare werden al veel documenten en initiatieven ontwikkeld, zoals het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Donk, het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Recreatiepool, het Masterplan Donkfront, waarderingskaarten, enzovoort. Helaas bevatten die verschillende tegenstrijdigheden.

De gemeente Berlare gaf ons de opdracht om een visieplan uit te werken. Daarin bundelen we de tegenstrijdigheden en overeenkomsten. Daarna analyseren en filteren we ze om met een bruikbaar Stijd(am)plan de sfeer van oudsher, zij het in een nieuw jasje, terug te brengen.

Pastorij, Buggenhout

Het beschermde erfgoed van de pastorij en de tuin die daarrond ligt, heeft een grondige renovatie nodig. De gemeente Buggenhout gaf ons de opdracht om de bouwcoördinatie van het hoofdgebouw uit te voeren. Daarbij hoort ook de integratie in het goed van aanvullende initiatieven zoals vergaderzalen en een zomerbar.

Sporthal site Platteput, Buggenhout

De gemeente Buggenhout wil haar sporthal uitbreiden met een bureel, bergruimte voor de turnzaal, en kleedruimtes voor binnen- en buitensporters. Wij kregen de opdracht om de gehele voorstudie en het projectmanagement op ons te nemen.

Veldstraat, Hamme

De gemeente Hamme gaf ons de opdracht om een herbestemmingsvisie op te maken voor de kmo- en ambachtszone achter de woningen langsheen de Veldstraat. Een eerste visievorming ging in de richting van een ontwikkeling waar wonen en werken meer verenigd worden met de omgeving door een blauw-groene dooradering, met aandacht voor het industriële (erfgoed)karakter

Infrastructuur Buitenschoolse Opvang (IBO), Buggenhout

De gemeente Buggenhout wil de IBO Opstal onderbrengen op een nieuwe locatie, die dichter aansluit bij de verschillende scholen in de dorpskern en bij groene zones en speelinfrastructuur. Wij kregen de opdracht om de programma- en locatiebepaling te analyseren en dit project mee vorm te geven.

IGS Wonen

We schakelden het consultbureau IDEA Consult in om na te gaan of we een intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid kunnen uitbouwen in ons werkingsgebied. De consultant won o.a. advies in bij het Agentschap Wonen Vlaanderen.

In september toetsten we de interesse bij de gemeenten en hun bereidheid om samen te werken af tijdens het burgemeestersoverleg. Het resultaat was positief, en in december organiseerden we de eerste verkennende gesprekken met de lokale besturen.

De toekomst begint hier

De manier waarop we wonen, werken, ondernemen en ons verplaatsen zal er in de toekomst onvermijdelijk anders uitzien. En die verandering begint hier. Bij onze 8 gemeenten. Bij de dienstverlening die we in 2021 fors uitbreidden. En bij de nieuwe medewerkers die we aanwierven.

Daarom besloten wij om niet alleen onze samenwerking met de gemeenten en onze visie op de regio in een nieuw jasje te steken. We gaven ook onszelf een nieuwe stijl.

In 2021 lanceerden we een aanbesteding voor een communicatiebureau om ons daarbij te helpen. De opdracht ging naar Maradonna uit Antwerpen. Samen met hen en de gemeenten voeren we in 2021 over Durme, Dender en Schelde een nieuwe brand story en eigentijdse huisstijl tegemoet.

Nieuwe kantoorverlichting

We vervingen de verlichting in ons kantoorgebouw door LED-panelen. Hierdoor besparen we nu maar liefst 39.422 kWh per jaar.

Want duurzaamheid begint hier.

Streekregisseurs in actie

Samen met Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele denken en plannen we samen vooruit. We realiseren nieuwe projecten en ideeën in een regio die vooruit wil. Zo brengen we de toekomst dichterbij.

Want wij zijn streekregisseurs.

Gedeelde energie is dubbele energie

De eerste editie van onze netwerkdag Gedeelde energie is dubbele energie op 7 oktober was voor herhaling vatbaar. Dat vond ook minister Tinne Vanderstraeten.

Onze cijfers

De voorbije 50 jaar focusten we op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en een bescheiden woonpatrimonium in onze regio. Maar de laatste twee jaar zetten we alle zeilen bij om een professionele dienstverlening voor lokale besturen uit te bouwen rond ruimte, klimaat, mobiliteit, energie en infrastructuur. Hoewel nog piepjong, lijkt het erop dat we samen de juiste keuze maakten. Want cijfers liegen niet.