Jaarverslag 2022

Publicatiedatum 13 juni 2023

Voorwoord

Een jubileum. Een boot. Een beloftevolle toekomst.

In 2022 scheepten we in richting morgen. Na 50 jaar gaven we onszelf een volledige restyling en werden we DDS Streekregisseurs. We vierden ons jubileum met een boottocht op de Schelde.

En we zetten onze reis verder.

Ons personeelsbestand breidde uit van 21 naar 30 personeelsleden. We bouwden onze dienstverlening uit. Infrastructuurwerken en grote projecten kregen vorm.

We maakten een veelbelovend masterplan voor ons nieuwe kantoorgebouw. Het wordt een huis van nieuwe ideeën, waar iedereen welkom is.

De vooruitzichten zijn mooi. We gaan ervoor!

Raf De Wolf,
Voorzitter DDS

Wie zijn we

De manier waarop we wonen, werken en ons verplaatsen zal er in de toekomst onvermijdelijk anders uitzien. Ook in de 8 gemeenten van ons werkingsgebied: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Deze prachtige regio, doorsneden door Dender, Durme en Schelde, geven wij met DDS mee vorm. We bundelen onze krachten met de 8 lokale besturen. Door kennis te delen, samen te werken en nieuwe ideeën en projecten te realiseren, bouwen we stap voor stap aan een betere toekomst.

We overleggen, plannen en organiseren: samen zijn we streekregisseurs.

Zo brengen we morgen dichterbij.

Ons bestuur

Algemene vergadering

Samengesteld uit de lasthebbers aangesteld door de verschillende aandeelhouders. De aandeelhouders zijn de gemeenten:

 • Berlare
 • Buggenhout
 • Dendermonde
 • Hamme
 • Lebbeke
 • Wetteren
 • Wichelen
 • Zele
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Verko

In 2022 vergaderde de algemene vergadering op dinsdag 14 juni en de bijzondere algemene vergadering op maandag 12 december.

Raad van bestuur

Samenstelling op 31 december 2022:

Voorzitter: Raf De Wolf (Lebbeke)
Eerste ondervoorzitter: Hans Knop (Zele)
Tweede ondervoorzitter: Steven Vandersnickt (Berlare)

Leden:

 • Rita De Maeyer (Buggenhout)
 • Stijn Goossens, Dieter Mannaert, Bart Nobels, Lien Verwaeren (Dendermonde)
 • Mieke De Keyser, Jan Rosschaert (Hamme)
 • Piet Van Heddeghem, Bram De Winne, Lieve De Gelder (Wetteren)
 • Kenneth Taylor (Wichelen)
 • Dirk Abbeloos (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Verko)

Leden met raadgevende stem: Dirk De Mey (Zele) en Francky Verhofstadt (Berlare)

Directie

Samenstelling op 31 december 2022:

 • Algemeen directeur: Kris Dooms
 • Afdelingshoofd streekontwikkeling: Gunther Van den Broeck
 • HR-manager: Dagmar Van Doorsselaer
 • Financieel manager: Els Houvenaghel

Conferentie van Burgemeesters

DDS organiseert 4 keer per jaar een overleg met alle burgemeesters van de 8 gemeenten uit ons werkingsgebied en de gemeenten Melle, Laarne en Waasmunster.

Personeel

Aanwervingen

In 2022 werkten we verder aan de uitvoering van ons beleidsplan 2020-2025. Om onze regionale werking te versterken en lokaal verandering te realiseren, verwelkomden we heel wat nieuwe collega’s. Op 1 januari 2022 hadden we 21 medewerkers in dienst. Op 31 januari waren dat er 30, waarvan 1 een zieke collega verving.

Nieuw bij DDS

 • Geert Van Steenberghe, deskundige infrastructuurontwerper
 • Liesbeth Martens, deskundige lokaal woonbeleid
 • Els Houvenaghel, financieel manager
 • Kasper Bogaert, deskundige subsidies
 • Evi Bické, deskundige woonkwaliteit
 • Shana Van de Vreken, deskundige klimaat en mobiliteit
 • Sandrien Van Verre, deskundige handhaving
 • Stefanie Wuytack, deskundige werving en selectie
 • Luc Geeraert, hoofdboekhouder

Aantal nieuwe personeelsleden

Overzicht personeelsleden

Benieuwd naar ons toffe team?

New way of working

Afwisselend thuis en op kantoor werken en een goede work-life balance zijn motiverend en gezond. Daarom omarmden wij stapsgewijs ‘hybride’ werken. We houden daarbij rekening met de wensen en noden van het personeel. In eerste instantie hielden we een online bevraging. Daarna diepten we met verschillende collega’s de resultaten verder uit in world cafés.

De collega’s van het feestcomité en enkele sportievelingen organiseerden verschillende activiteiten na het werk. Dit droeg bij tot een goede dynamiek tussen de medewerkers en een aangename werksfeer.

Een gezonde geest in een gezond lichaam: de nieuwe zit-stabureaus werden warm onthaald. En onze fietsleasing wint steeds meer aan populariteit. Zo dragen we niet alleen bij tot minder CO2, het zorgt ook voor fittere collega’s.

Wat doen we

Als dienstverlenende vereniging voor gemeenten ondersteunen wij Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele bij de uitvoering van hun lokale bestuurstaken. We werken samen aan betere ruimtelijke ordening, efficiënte mobiliteit, duurzame oplossingen voor energie en klimaat, betaalbare woningen, digitalisering van kansarme inwoners, en nog veel meer.

Als streekregisseurs willen wij er samen met de 8 lokale besturen voor zorgen dat iedereen betaalbaar en duurzaam kan wonen, werken en ondernemen in eigen streek. Want de toekomst begint hier.

Samenwerken met gemeenten begint hier

We versterkten onze expertise en breidden onze dienstverlening naar gemeenten toe fors uit. De gemeenten, maar ook clusters van gemeenten, kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en samenwerking op verschillende domeinen. Daarnaast werken we samen met hen aan een visie voor de hele regio.

In 2022 sloten we 13 samenwerkingsovereenkomsten af met de gemeenten uit ons werkingsgebied. Op 31 december 2022 hadden we in totaal 31 lopende overeenkomsten.

Klimaat en energie

We wierven Shana Van de Vreken aan als deskundige klimaat en mobiliteit.

Gedeelde energie is dubbele energie

Voor dit innovatieve klimaatproject ontvangen we subsidies van de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om de CO2-uitstoot in onze regio de komende jaren drastisch te verminderen, door:

 • ondernemingen hernieuwbare energie met elkaar te laten uitwisselen binnen zogenaamde energiegemeenschappen
 • de productie van hernieuwbare energie te verhogen binnen deze gemeenschappen
 • ondernemingen te overtuigen van het nut en de voordelen hiervan

We werken dit project uit met de gemeenten Wichelen, Lebbeke, Zele en Dendermonde. Ook op de bedrijventerreinen Vantegem in Wetteren en Hoogveld in Dendermonde zijn we aan de slag.

Handleiding energiedelen

Samen met VVSG publiceerden we een handleiding energiedelen voor gemeenten. Zo maken we onze expertise beschikbaar voor alle lokale besturen in Vlaanderen.

Infoavonden energie besparen

Op 10 mei, 7 juni en 14 juni organiseerden we samen met Energiehuis BEA, Fluvius en de provincie Oost-Vlaanderen gratis infoavonden over energie besparen. Welke energieleverancier past het best bij mij? Bestaan er premies? Op deze en andere vragen kregen inwoners uit ons werkingsgebied een antwoord.

Persconferentie energiedelen Wichelen
Vanaf 1 juli was het wettelijk mogelijk om energie te delen tussen gebouwen die op hetzelfde stroomnetwerk zitten. Wichelen startte die dag met energiedelen tussen het administratief centrum, de gemeenteloods, 2 gemeentescholen, 2 sportzalen en het woonzorgcentrum. Daarmee had de gemeente de primeur in onze regio.

Mobiliteit

Vervoerregio’s

Een vervoerregio is een cluster van lokale besturen die samen de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst aanpakken. Burgers zullen o.a. tools aangereikt krijgen om zich zo efficiënt mogelijk te verplaatsen. En het aanbod van (openbare) vervoermiddelen wordt beter afgestemd op de vraag.

Deskundige ruimtelijk planner Els Van Gyseghem en/of deskundige mobiliteit Shana Van de Vreken namen deel aan de ambtelijke raad,  de  bestuurlijke raad en het dagelijks bestuur van de vervoerregio Aalst.

Aankoopcentrale hoppinpunten

Hoppinpunten worden de overstappunten binnen het nieuwe Vlaamse mobiliteitssysteem. Het is de bedoeling om binnenkort makkelijk te kunnen overstappen van bv. bus op deelstep, of fiets op deelwagen. Om deze punten in te richten bundelden we de krachten met dienstverlenende verenigingen Veneco, Solva, Interwaas en Igemo. Dit resulteerde in een aankoopcentrale voor 70 steden en gemeenten.

Laadinfrastructuur

We gingen van start met de strategische locatiebepaling voor laadinfrastructuur.

Jaarlijkse besparing

CO₂

> 30.000 ton

Aankoopcentrale duurzame voertuigen

Samen met 10 andere Vlaamse dienstverlenende verenigingen lanceerden we Gestroomd.be. Bij deze aankoopcentrale voor duurzame voertuigen kunnen steden, gemeenten, politiezones, ocmw’s en andere lokale overheden eenvoudig en goedkoop elektrische of CNG-wagens aanschaffen. Door hun wagenpark te vergroenen, verlagen ze hun CO2-uitstoot aanzienlijk.

Het aanbod bestond bij de lancering uit 108 verschillende voertuigen met indien gewenst speciale opties, zoals zwaailichten. Ook ondersteuning van een gespecialiseerde medewerker was inbegrepen.

Fietsleasing

8 gemeenten en 1 politiezone schreven zich in om deel te nemen aan een systeem voor fietsleasing. In 2022 maakten we hiervoor een bestek op en publiceerden dit.

Landmeetkunde

Buurtweg nr. 136, Buggenhout

De gemeente Buggenhout wil het tracé en de breedte van buurtweg nr. 136 aanpassen. Onze landmeter-expert voerde de nodige opmetingen reeds uit, om in 2023 het rooilijnplan en het innemingsplan te kunnen opmaken.

Algemeen

Onze landmeter-expert voerde ook voor onze andere diensten (bv. handhaving ruimtelijke ordening en projectregie) opmetingen uit.

Handhaving

We breidden de handhavingscel uit met deskundige handhaving Sandrien Van Verre. Daarnaast stelden we een vacature open voor een extra handhaver-jurist om onze werking verder uit te bouwen (ruimtelijke ordening, GAS5, onroerend erfgoed, milieu …)

Handhaving Ruimtelijke Ordening

In 2021 hadden we met 6 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst Handhaving Ruimtelijke Ordening. Begin 2022 kwam hier een 7de gemeente bij.

Na verder overleg met onze besturen, de politiezones, het Openbaar Ministerie en het Departement Omgeving maakten we een intergemeentelijk handhavingsplan voor stedenbouwkundige overtredingen op, met inbegrip van intergemeentelijke handhavingsprioriteiten. Het werd goedgekeurd door de gemeenteraden van Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele.

De colleges van deze 6 gemeenten stelden in het kader van dit plan 2 verbalisanten ruimtelijke ordening en 1 intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur aan binnen onze handhavingscel.

Doorheen het hele jaar adviseerden en ondersteunden we de betrokken gemeenten in tal van concrete dossiers. Sinds de aanstellingen trokken onze handhavingsmedewerkers zelf op pad om hun taken als verbalisant en inspecteur uit te voeren.

In december bezorgden we een infobrochure over de intergemeentelijke handhaving aan alle inwoners van de 6 deelnemende gemeenten. Want informeren en sensibiliseren staan hoog op de agenda.

Handhaving GAS5

Sinds 1 februari 2021 kunnen steden en gemeenten zelf beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren via gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS5.

Wij volgden in 2022 de juridische en technische ontwikkelingen nauwlettend op. Onze medewerkers volgden de nodige opleidingen en verwierven het certificaat ‘sanctionerend ambtenaar’. Dat is noodzakelijk om verder aan de slag te kunnen gaan met de handhaving GAS5.

Handhaving onroerend erfgoed

De regelgeving op de handhaving onroerend erfgoed werd veranderd. Wij volgen de wijzigingen hierover nauwlettend op. Onze medewerkers volgden al een inleidende opleiding zodat onze handhavingscel in de toekomst, met en voor onze gemeenten, ook hier de nodige ondersteuning zou kunnen bieden. Wordt vervolgd!

Voorblad brochure handhaving Ruimtelijke ordening

Projectregie

Zandstraat/Strijdam, Berlare

De gemeente Berlare gaf ons het vertrouwen om een visieplan uit te werken voor de Strijdam te Berlare. Dat bundelt de verschillende bestaande en nieuwe ruimtelijke plannen, visies en ambities tot een bruikbaar Strijd(am)plan. Aansluitend lijnden we verschillende (deel)projecten verder af op juridisch, financieel en ruimtelijk vlak. Dit gebeurde in samenspraak met externe actoren, de gemeente Berlare en de provincie Oost-Vlaanderen.

Pastorij, Buggenhout

Het beschermde erfgoed van de pastorij, het koetshuis en de omliggende tuin heeft een grondige renovatie nodig. Wij ondersteunen de gemeente Buggenhout om de nodige studies en werken zo toekomstbestendig mogelijk uit te voeren, binnen het beschikbare budget. In 2022 startten we verschillende studie- en subsidietrajecten op.

Sporthal site Platteput, Buggenhout

De gemeente Buggenhout wil haar sporthal uitbreiden met een bureel, bergruimte voor de turnzaal, en kleedruimtes voor binnen- en buitensporters. Wij kregen de opdracht om de gehele voorstudie en het projectmanagement op ons te nemen. De 1ste ontwerpen en ramingen werden opgemaakt, in samenspraak met de gemeente.

Veldstraat, Hamme

We maakten een herbestemmingsvisie op voor de kmo- en ambachtszone achter de woningen langsheen de Veldstraat. Vervolgens kregen we het vertrouwen van de gemeente Hamme om mee na te denken over de uitrol en het juridische en financiële kader van dit project.

Sportinfrastructuur Dasseveld – Kapellekouter Wetteren

De gemeente Wetteren wil de sportinfrastructuur op de sites Dasseveld en Kapellekouter verbeteren. Samen met het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Wetteren geven we vorm aan het programma en de nodige faseringen. De 1ste concrete stap in deze fasering is de aanbesteding voor een kunstgras voetbalterrein op beide sites.

Infrastructuur Buitenschoolse Opvang (IBO), Buggenhout

De gemeente Buggenhout wil de IBO inzetten als centrale spil in het gemeenschapsleven van deelgemeente Opstal. Wij ondersteunen die ambitie volledig. De locatiebepaling resulteerde in een centraal terrein waar polyvalent ruimtegebruik een meerwaarde kan bieden aan de omliggende basisschool, het naastgelegen zorgcentrum en het buitenschoolse gemeenschapsleven. Om het project te realiseren, werken we samen met de gemeente om de juridische, financiële en programmatische obstakels weg te werken.

Coöperatieve buren – klimaatwijk Reukens – Bellekouter, Wichelen

Duurzame renovatie van bestaande woningen en klimaatneutrale wijken zijn actuele thema’s. Binnen ons eigen patrimonium in Reukens, Schellebelle, onderzoeken we beide aspecten samen. Met goedkeuring van de gemeente Wichelen en provincie Oost-Vlaanderen werken we samen met het pionierscollectief van geëngageerde bouwers LabLand aan een studie. We zoeken uit hoe een flexibele klimaatwijk kan inspelen op de individuele en gemeenschappelijke noden van de bewoners.

Infrastructuurontwerp

We wierven Geert Van Steenberghe aan als deskundige infrastructuurontwerper.

Wegenis, riolering en omgevingsaanleg
Lokerenbaan, Zele

De Lokerenbaan is de voornaamste verbindingsweg tussen het centrum en de E17. Daardoor wordt deze straat zwaar belast met doorgaand verkeer. Maar ze is ook belangrijk voor zwakke weggebruikers. De gemeente Zele besliste dan ook om de veiligheid te verhogen. We werkten haar ontwerpvoorstellen verder uit tot een aanbestedingsdossier.

Elsbrug, Heide en Vennenstraat, Wichelen

De bewoners ondervinden overlast door sluipverkeer. We werkten voorstellen uit om dit te ontmoedigen en fietsverkeer veilig te laten verlopen. We stelden op verschillende punten wegversmallingen voor, in combinatie met verkeersdrempels. Dit voorstel legden we voor op een buurtoverleg. De gemeente Wichelen heeft nu een proefopstelling geplaatst.

Recyclageparken Verko

Om in orde te blijven met de milieuwetgeving moet Verko de regenwaterafvoeren van haar recyclageparken voorzien van koolwaterstofafscheiders. Wij deden ontwerpvoorstellen met kostenramingen voor de aanpassingen van de parken te Buggenhout, Lebbeke, Dendermonde-Hoogveld en Melle.

Herinrichting Aard, Kaai en Scheldedreef, Wetteren

De gemeente Wetteren wil het fiets- en voetgangersverkeer in de omgeving van het Sint-Gertrudiscollege veiliger maken.

 • Scheldedreef, richting Wegvoeringstraat: parkeerplaatsen tot minimum beperkt.
 • Scheldedreef, langs Schelde: bijkomende toegang tot Sint-Gertrudiscollege, langs sociaal huis. Fietsverkeer wordt veilig naar toegang geleid.
 • Scheldekaai: verschillende soorten verhardingen vervangen door asfaltverharding. Fietssuggestiestroken i.p.v. langsparkeren. En verkeersplateau ter hoogte van Rode Heuvel.
 • Aard: nieuwe asfaltverharding voor rijweg en fietssuggestiestroken. Parkeerplaatsen Scheldekaai opnieuw ingericht, ver van de rijweg. Ontlasting riolering door grasbetontegels en wadi.
Tijdelijke parking site DDS-Verko

Door de snelle personeelsuitbreiding van DDS en onze zustervereniging Verko is er een prangend parkingtekort ontstaan op de bedrijfssite. Daarom onderzochten we verschillende mogelijkheden om de parkeercapaciteit uit te breiden, in combinatie met voorzieningen voor elektrische laadpalen. Omdat we in 2024 starten met de bouw van een nieuw kantoorgebouw, werkten we een voorstel uit voor een tijdelijke parking. Ons 1ste voorstel voor 62 parkeerplaatsen tussen de kringloopwinkel en de Verko-site nam te veel tijd in beslag om de vergunning rond te krijgen. Daarom werkten we een 2de voorstel uit voor een tijdelijke parkeerplaats voor de kantoren van DDS. Die biedt plaats aan 30 wagens, inclusief 1 parkeerplaats voor andersvaliden. Tijdens de bouwwerken voor het nieuwe kantoorgebouw kan ze eventueel ook plaats bieden aan de werfketen.

Gebouwinfrastructuur
Oud gemeentehuis Lebbeke

De gemeente Lebbeke besliste om het sanitair gedeelte op het gelijkvloers van het oud gemeentehuis uit te breiden. In de bestaande toiletten bevinden zich ook 2 beschermde gevangenisdeuren. De nieuwe toiletten moeten zowel toegankelijk zijn voor mensen die deelnemen aan evenementen buiten het gebouw (markten, tuinfeesten …) als voor de mensen binnen. Wij deden een ontwerpvoorstel met kostenraming voor het nieuwe sanitaire blok. Het omvat 3 toiletten, 3 urinoirs, 1 toilet voor andersvaliden en een technische ruimte. We integreerden de beschermde deuren in ons ontwerp.

Ruimtelijke ordening

Regionaal niveau
 • We onderzochten de deelname van DDS aan de kwaliteitskamer VakWeRK.
 • We organiseerden een netwerkmoment met de milieu- en stedenbouwkundige ambtenaren van de gemeenten van DDS en onze zustervereniging Verko.
 • We volgden het voorontwerp op van het beleidsplan ruimte Oost-Vlaanderen ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’, en gaven advies.

 

Gemeentelijk niveau
 • In Hamme en Lebbeke ondersteunden we de omgevingsambtenaar stedenbouw.
 • In Zele zetelden we in de jury voor het aanwervingsexamen van omgevingsdeskundige en teamverantwoordelijke omgeving. We gaven ook ondersteuning bij de opmaak van een subsidie-aanvraag voor Industriepark N47.

Woonpunt DDS

We wierven Liesbeth Martens aan als deskundige lokaal woonbeleid en Evi Bické als deskundige woonkwaliteit.

Woonpunt DDS

In juni 2022 dienden we 2 subsidieaanvragen in voor de periode 2022-2023. De aanvraag werd ingediend onder de naam Woonpunt DDS en bestond uit cluster 1: Zele en Hamme en cluster 2: Berlare, Buggenhout, Dendermonde en Lebbeke. Om het project verder uit te werken, wierven wij in oktober onze 1ste woningcontroleur aan. Op 14 december keurde de minister bevoegd voor wonen het project officieel goed. Om de verwachte beleidsprioriteiten op het vlak van lokaal woonbeleid te realiseren, kan Woonpunt DDS rekenen op 650.000 euro steun van de overheid.

Slim renoveren

Samen met Energiehuis BEA organiseerde DDS in het najaar van 2022 infosessies rond slim renoveren. We registreerden in totaal 151 adviezen. 210 inwoners schreven zich in voor renovatieadvies aan huis.

Adviezen slim renoveren

151

Renovatieadvies aan huis

210

Sociale Economie en Werk

Voor dit intergemeentelijke samenwerking dienden we 2 subsidieaanvragen in. Zowel onze aanvraag voor Digibanken als voor regierol sociale economie werd goedgekeurd. Beide onderdelen worden operationeel in 2023.

Fietser op bakfiets DDS Streekregisseurs

De toekomst begint hier

De manier waarop we wonen, werken, ondernemen en ons verplaatsen zal er in de toekomst onvermijdelijk anders uitzien. En die verandering begint hier. Bij onze 8 gemeenten. DDS werd DDS Streekregisseurs, compleet met nieuwe huisstijl en hedendaagse identiteit.

De plannen om ook ons kantoorgebouw en onze parking in een toekomstbestendig jasje te steken, kregen vorm met de aanstelling van BULK-Studio Jan Vermeulen als architecten.

Ook ons personeel verloren we niet uit het oog. Met de New Way of Working gaan we voluit voor flexibiliteit, een uitstekende combinatie werk-gezinsleven en tevreden, gelukkige werknemers.

Nieuwe verwarming-koeling DDS

Nieuwe verwarming/koeling

Onze verouderde CV-verwarming op gas liet het afweten. Daarom voorzagen we de kantoren van DDS en onze zustervereniging Verko van lucht-luchtwarmtepompen. De elektriciteit produceren we in ons zonnepanelenpark. En op 3 maanden tijd stootten we maar liefst 33 ton minder CO2 uit. Duurzaamheid begint hier.

Streekregisseurs in actie

Met Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele denken en plannen we samen vooruit. We realiseren nieuwe projecten en ideeën in een regio die vooruit wil. Zo brengen we de toekomst dichterbij.

Want wij zijn streekregisseurs.

Een hart voor mens en omgeving

Als partner van Streekfonds Oost-Vlaanderen steunen we lokale initiatieven die focussen op de verbinding tussen mens en omgeving. Projecten die steun ontvangen, kunnen dit bedrag verdubbelen door eigen fondsenwerving, tot maximum 5.000 euro. Benieuwd naar de projecten van 2022?

Onze cijfers

De voorbije 50 jaar focusten we op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en een bescheiden woonpatrimonium in onze regio. Maar de laatste paar jaren zetten we alle zeilen bij om een professionele dienstverlening voor lokale besturen uit te bouwen rond ruimte, klimaat, mobiliteit, energie, infrastructuur en vanaf eind 2022 ook wonen. Hoewel nog pril, lijkt het erop dat we samen de juiste keuze maakten. Want cijfers liegen niet.